Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Studio Tańca SIHIR z siedzibą w Krakowie przy ul. Bandurskiego 21/1  31-515 Kraków, przetwarza informacje podane w ramach zapisów przez osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach prowadzonych przez Studio Tańca SIHIR, tworząc tym samym bazę danych uczestników zajęć.
Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”):

  1. Administratorem danych osobowych jest Studio Tańca SIHIR z siedzibą w Krakowie przy ul. Bandurskiego 21/1, 31-515  Kraków.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora danych.
  3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (wykonanie umowy oraz wypełnienie obowiązków prawnych).
  4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu ich usunięcia na skutek wykonania stosownego uprawnienia przez osobę, której dane dotyczą.
  5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:

1) kontakt e-mailowy pod adresem: rozaliaart@interia.pl
2) kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem ul. Bandurskiego 21/3 , 31-515 Kraków.
Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu realizacji opisanych wyżej celów, przez okres niezbędny do realizacji tych celów.